آگهی مزایده فروش ضایعات کانالهای هوا(ورق گالوانیزه و نبشی) بمیزان تقریبی 90 تن

آگهی مزایده فروش ضایعات کانالهای هوا(ورق گالوانیزه و نبشی) بمیزان تقریبی 90 تن

  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1002093510000001 (ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺮﺟﻊ)100056 فروش ضایعات کانالهای هوا(ورق گالوانیزه