مناقصه

انجام کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تامین اجتماعی بندر دیلم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  14/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی ملکشاهی ایلام (تجدید)

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای- (تجدید) فراخوان: 1/12/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان نوبت دوم:  انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم) فراخوان: 2/11/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان نوبت اول: انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی سنندج

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول) فراخوان: 1/11/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل

ادامه مطلب »