مناقصه

آگهی فراخوان انجام کارهای باقیمانده و تکمیلی پروژه بیمارستان 150 تختخوابی تامین اجتماعی سرطان یزد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  9/03 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به

ادامه مطلب »
مناقصه

مناقصه انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه مجموعه ورزشی ، رفاهی، اداری و درمانی تامین اجتماعی قزوین  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان03/8 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به انتخاب

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تأمین اجتماعی غرضی ملایر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  6/03 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تأمین اجتماعی آتیه همدان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  5/03 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به

ادامه مطلب »
باکس چپ - غیرفعال

آگهی فراخوان مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  4/03 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به

ادامه مطلب »