پروژه درمانگاه سراوان.  (گشایش پاکت(ج)

پروژه درمانگاه سراوان

گشایش پاکت (ج)

با حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران جلسه گشایش پاکت (ج )پروژه درمانگاه تامین اجتماعی سراوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، جلسه کمیسیون معاملات گشایش پاکت (ج )مربوط به مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه سراوان در تاریخ 30 مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای کمیسیون و مدعوین در مناقصه برگزار گردید.

در پایان جلسه،  پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که حد نصاب امتیاز ارزیابی فنی و بازرگانی کسب و در قالب پاکت (ج)  ارائه نموده اند ، گشوده شد و طبق نظر کمیسیون معاملات به کمیته فنی بازرگانی ارجاع گردید و نتیجه مناقصه  از طریق وب سایت رسمی  شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران پس از تکمیل فرآیند در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) اعلام خواهد شد.