فراخوان نوبت دوم درمانگاه تامین اجتماعی فریدونکنار
آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)- تجدید

فراخوان: 2/09/02

شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح جهت موضوع مناقصه، از پروژه‌های عمرانی تکلیفی و مأموریتی سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌های دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اعلامی به شرح زیر، ظرفیت آزاد کاری (تعدادی و ریالی) و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از تجربه و توانایی کافی برخوردار هستند، دعوت می‌گردد صرفاً با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد مناقصه به‌مبلغ 3.500.000 (سه میلیون و پانصد هزار) ریال اقدام و اسناد مربوط را طبق برنامه زمان‌بندی مناقصه از طریق “ستاد” ارائه نمایند.

1- مشخصات مناقصه:

1-1- مناقصه‌گزار: شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران

1-2- موضوع مناقصه: انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه تأمین اجتماعی فریدونکنار (تجدید)

1-3-  حداقل رتبه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری: رتبه 3 ابنیه و رتبه 4 تأسیسات

1-4- شماره  فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد): 2002093510000012

1-5- مبلغ برآورد (ریال): 735.088.366.931 (براساس فهرست بهای واحد پایه سال 1402 رشته های مرتبط)

1-6-  تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار-ریال): 23.410.000.000 (مطابق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه، پیوست آگهی منتشره در “ستاد”، از نوع (الف) یا (ب) یا (خ) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394)

2- برنامه زمان‌بندی مناقصه:

2-1-زمان توزیع اسناد: اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ دوشنبه 1402/04/26 لغایت ساعت 19:00 دوشنبه 1402/05/02 و منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت است

2-2- مهلت تسلیم پیشنهادات (بارگذاری در ستاد): حداکثر تا ساعت 19:00 سه‌شنبه 1402/05/17

2-3- مهلت تسلیم فیزیکی پاکت‌های (الف): حداکثر تا پایان ساعت اداری (ساعت 16:00) ‌‌ سه‌شنبه 1402/05/17 به آدرس مناقصه‌گزار

2-4- زمان گشایش پاکت‌های (الف)/(ب): ساعت 10:30 چهارشنبه 1402/05/18

2-5-  زمان گشایش پاکت های (ج): در جلسه گشایش پاکت های (الف) و (ب) تعیین می‌گردد.

3-  توجه:

3-1-  باتوجه به اینکه کلیه مراحل مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا گشایش پاکت‌ها، از طریق سامانه “ستاد” (setadiran.ir) انجام می‌شود، از هرگونه مراجعه حضوری به محل شرکت جهت خرید اسناد مناقصه، اطلاع از شرایط مناقصه یا سوالات مطرح، اکیداً خودداری گردد. لذا مقتضی است متقاضیان شرکت در مناقصه‌ نسبت به ثبت نام در “ستاد” و ثبت مهر  الکترونیکی و امضای الکترونیکی (مطابق با آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی مؤید صاحبان مجاز امضاء تعهدآور) اقدام نمایند.

3-2- حداقل تاریخ اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، باید سه ماه تقویمی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت باشد.

3-3- رعایت قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، از طرف مناقصه‌گران الزامی است.

3-4- حضور متقاضیان (مناقصه‌گران) در مناقصه به‌صورت گروه‌های مشارکت، قابل پذیرش نمی‌باشد.

3-5- مناقصه‌گزار در رد یا قبول هر یک و یا همه پیشنهادات واصله مختار است و ارائه پیشنهادات حقی برای شرکت کننده در مناقصه و یا تکلیفی برای مناقصه‌گزار جهت انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده را ایجاد نمی‌نماید.

3-6-  درصورت داشتن هرگونه سؤال، با شماره‌های 88650905-021 الی 29، داخلی 2411، امور پیمان، تماس حاصل نمایید.

آدرس مناقصه‌گزار (صرفا جهت ارسال اصل پاکت الف): تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان اسفندیار، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 3، واحد حراست شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران- کدپستی: 1968656811