دکتر رستمی در نشست صمیمی با کارکنان حوزه معاونت اقتصادی و بازرگانی :  معاونت اقتصادی و بازرگانی مغز متفکر شرکت خانه سازی ایران

دکتر رستمی در نشست صمیمی با کارکنان حوزه معاونت اقتصادی و بازرگانی :

معاونت اقتصادی و بازرگانی مغز متفکر شرکت خانه سازی ایران

نشست صمیمی دکتر رستمی با معاون اقتصادی و بازرگانی و مدیران و کارکنان آن مجموعه در تاریخ 5 آذرماه در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، در این نشست معاون اقتصادی و بازرگانی و مدیران  زیرمجموعه آن اعم از مدیریت املاک، بازرگانی و مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی خلاصه گزارشی از وضعیت عملکرد حوزه خود از جمله املاک موجود، تجهیزات پزشکی و برنامه های  استراتژیک 4 ساله به سرپرست شرکت ارائه نمودند.

دکتر رستمی ضمن با اهمیت خواندن مجموعه معاونت اقتصادی و بازرگانی به عنوان مغز متفکر شرکت خانه سازی ایران اظهار داشت: با عنایت به گزارشات ارائه شده در این جلسه، معاونت اقتصادی و بازرگانی می تواند شرکت خانه سازی را به دوران اوج خود برگرداند و با ارائه برنامه جامع و پویا توسط این واحد می توان فرآیندها را چابک سازی  و منجر به تولید فکر  نمود.

ایشان در ادامه به پشتیبانی کامل در خصوص پویا سازی و تولید فکر در  معاونت اقتصادی اشاره داشتند و مقرر شد در انتهای آذرماه گزارش عملکرد مجموعه معاونت اقتصادی و بازرگانی به سرپرست شرکت طی جلسه ای حضوری ارائه شود.