دکتر رستمی در دیدار با  کارکنان حوزه تحقیق، توسعه و ارزیابی عنوان داشت: تحقیق و توسعه  یکی از ارکان اساسی در تصمیم سازی و پیشبرد اهداف

دکتر رستمی در دیدار با کارکنان واحد تحقیق، توسعه و ارزیابی عنوان داشت:
تحقیق و توسعه یکی از ارکان اساسی در تصمیم سازی و پیشبرد اهداف

سرپرست شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران در تاریخ 15 آذرماه با مدیر و کارکنان واحد تحقیق، توسعه و ارزیابی شرکت دیدار و گفتگو داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، در این نشست مدیر واحد تحقیق، توسعه و ارزیابی ضمن معرفی کارکنان، خلاصه گزارشی از عملکرد واحد خود به سرپرست شرکت ارائه داد.
دکتر رستمی ضمن تاکید بر اهمیت بحث نوآوری و تحقیق عنوان داشت: تحقیق و توسعه و کنترل پروژه به عنوان دو رکن با اهمیت در تصمیم سازی و پیشبرد اهداف شرکت است و این واحد می بایستی نسبت به شناسایی فرآیندهای زائد و حذف آنان و همچنین پیاده سازی نظام مستندسازی مدون و به روز اقدام نماید.