بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه پلی کلینیک پیرانشهر

بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از پروژه پلی کلینیک پیرانشهر

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران در ادامه بازدیدهای نوروزی از پروژه های در حال اجرای این شرکت، از پروژه پلی کلینیک پیرانشهر بازدید و با بررسی روند اجرای پروژه نسبت به رفع موانع و دغدغه های پیمانکار و همچنین تسریع در پیشرفت پروژه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، در ادامه سرکشی دوره ای خود از پروژه های اجرایی شمالغرب کشور بازدید کرد و طی جلسه ای با پیمانکار و عوامل نظارت و فنی پروژه پلی کلینیک پیرانشهر به بررسی روند اجرایی پروژه و همچنین دغدغه ها و موانع موجود پرداخت.
در این جلسه با توجه به اینکه پروژه پلی کلینیک پیرانشهر در مجاورت ساختمان اصلی شعبه تامین اجتماعی احداث شده است، لزوم بازنگری در نمای بیرونی ساختمان جهت همسان سازی با ساختمان شعبه و بناهای مجاور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

در ادامه این جلسه دکتر رستمی با توجه به درخواست پیمانکار پروژه در خصوص مساعدت ویژه در تامین اعتبار لازم برای خرید بموقع تجهیزات و تاسیسات در زمان مقرر، تاکید کرد: همواره رفع دغدغه های پیمانکاران و تامین ملزومات پروژه ها از مسائل مهم شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران بوده و خوشبختانه با حمایت های سازمان تامین اجتماعی و تلاش برای تامین اعتبارهای لازم، این دغدغه برطرف خواهد شد. همچنین با هدف خدمت رسانی به مردم شریف پیرانشهر تلاش خواهیم نمود وقفه ای در مراحل پیشرفت پروژه پلی کلینیک پیرانشهر اتفاق نیافتاده و این پروژه در زمان مقرر به بهره بردای برسد.