مناقصه

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی سراوان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم) فراخوان: 2/11/01 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه سالن همایش طرح توسعه بیمارستان بیرجند

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول) فراخوان: 1/10/01 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل

ادامه مطلب »