مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم) شماره فراخوان: 03/03/2 پروژه های شعبه ملکشاهی و درمانگاه فریدون کنار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم) شماره فراخوان: 03/03/2 پروژه های شعبه ملکشاهی ایلام و درمانگاه فریدون کنار شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول) شماره فراخوان: 02/03/1 پروژه های شعبه ملکشاهی و درمانگاه فریدون کنار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول) شماره فراخوان: 02/03/1 پروژه های شعبه ملکشاهی ایلام و درمانگاه فریدون کنار شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/02/2 درمانگاه شماره 2 ایلام

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/02/2 درمانگاه شماره 2 ایلام آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)- تجدید مناقصه فراخوان:

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/02/01 درمانگاه تخصصی شماره 2 ایلام

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/02/01 درمانگاه تخصصی شماره 2 ایلام شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)- تجدید مناقصه فراخوان: 2/01/02 درمانگاه سراوان

  آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)- تجدید مناقصه فراخوان: 2/01/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/01/1 درمانگاه سراوان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)- تجدید مناقصه فراخوان: 1/01/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با

ادامه مطلب »
مناقصه

فراخوان نوبت دوم اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی سراوان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم) فراخوان: 2/11/01 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه سالن همایش طرح توسعه بیمارستان بیرجند

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول) فراخوان: 1/10/01 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل

ادامه مطلب »