مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای- تجدید، انجام کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تامین اجتماعی بندر دیلم

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای- تجدید فراخوان:  17/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان عمومی انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی رازی تربت حیدریه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان: 16/02 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به

ادامه مطلب »