مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)-تجدید مناقصه فراخوان: 2/02/01(بیمارستان فیاض بخش)

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)-تجدید مناقصه فراخوان: 2/02/01 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات

ادامه مطلب »
مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)-تجدید مناقصه فراخوان: 1/02/01(بیمارستان فیاض بخش)

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)-تجدید مناقصه فراخوان: 1/02/01 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات

ادامه مطلب »