برنامه مدیریت استراتژیک

برنامه مدیریت استراتژیک

مهر 10nd, 1398

اقدام به منظور تهیه  ” برنامه مدیریت استراتژیک”  شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

مدیر عامـل شرکت سرمایه گـذاری خانـه سازی ایران گفت: فقـدان برنامـه مدیریت استراتـژیک موجب انحراف در عملکرد هلدینگ به ویژه از منظر بنگاه داری و ارتقاء کیفیت خدمات و عملکرد شده است که رفع این نقیصه ضرورت اکیـد دارد لکن این امر مستلزم نهایی شدن ساختار سازمانی هلدینگ است که از سوی سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری مورد توجه بوده و در دست بررسی های کارشناسی و مدیریتی قرار دارد.

وی افزود : تا زمان نهایی شدن ساختار و به تبع آن تدوین برنامه مدیریت استراتژیک، نیاز به برنامه کوتاه مدت وجود دارد که در این راستا شرکت اقدام به تهیه این برنامه عملیاتی (action plan) نموده است. برنامه مذکور  با تاکید افزایش بر کارایی، اثربخشی و بازدهی حداکثری شرکت در کلیه سطوح، تهیه گردیده است. بدین منظور، پس از تحلیل وضع موجود و با مشارکت حوزه های مختلف هلدینگ و شرکت های تابعه، نسبت به تهیه پیش نویس برنامه اقدام شد. سپس برنامه زمان بندی اقدامات مربوط با اخذ نظر بخش های ذیربط، نهایی گردید و از ابتدای خرداد ماه سال جاری در دستور کار واحدهای مربوطه قرار گرفت.

محمدی اضافه کرد: به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق و به موقع فعالیت ها، از مکانیزم پایش و ارزیابی استفاده می شود. بدین منظور، فرصت های ارزشیابی و پایش کمی و کیفی برنامه های عملیاتی و بخش عملکرد هر قسمت تهیه شده است و واحدهای مختلف در بازه های زمانی دو هفته یکبار، باید پاسخگوی پیشرفت اجرای برنامه ها باشند و عنداللزوم علل انحراف از برنامه بررسی و رفع می گردد یا نسبت به تدقیق    و بازنگری در برنامه اقدام می شود.

وی در پایان از اقدامات و پیگیری مجدانه حوزه مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی شرکت در این راستا قدردانی نمود.

خواندن 210 دفعه
برای ارسال نظر وارد سایت شوید