آرشیو - آگهی مزایده

برگ شرایط مزایده فروش خودرو مزایده محدود از طریق برگزاری مزایده عمومی

1- مهلت تحویل پیشنهادها ازتاریخ درج در آگهی، تا ساعت 15 روز 98/9/19 می باشد و قابل تمدید نخواهد بود.

2- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کلیه اختیارات شرکت مزایده گذار می باشد.

3 – انصراف از شرکت در مزایده و استرداد پاکتها تا ساعت 9 صبح مورخ 98/9/16 امکانپذیر است و این مدت به لحاظ حفظ حقوق شرکت کنندگان در مزایده قابل تمدید نخواهد بود.

4- زمان بازدید از خودرو از تاریخ 98/09/09 الی 98/9/13 از ساعت ۹ الی ۱۵ روزهای اداری ( به جز روزهای تعطیل و پنجشنبه و جمعه )