آگهی مزایده

شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران اصالتاً و به نمایندگی از سایر صاحبان سهام در نظر دارد نسبت به فروش صد در صد سهام شرکت های قید شده در جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 

 

 جدول شرایط فروش و نحوه پرداخت