بیانیه

ارزش‏ آفرینی از طریق مدیریت بهینه منابع باهدف ارتقاء سلامت و آسایش صاحبان اصلی سرمایه‏ های شرکت از طریق روش های زیر:

خلق بناهای ماندگار و برتر با رعایت بالاترین استانداردها

فعالیت در عرصه ایجاد زیرسا خت های ساختمانی حوزه درمان با قیمت تمام شده مناسب و در شأن بیمه شدگان

بهره گيري از فناوري های نوين در حوزه ساخت و ساز

استفاده از فرصت های سرمایه گذاری متناسب با حوزه تخصصی شرکت و مبتنی بر مأموریت های محوله از سوی سازمان تأمین اجتماعی