تاریخچه شرکت

شركت سرمايه‌گذاري خانه سازي ايران (سهامي‌خاص‌) در تاريخ ۱۳۴۷/۸/۲۹ به صورت شركت سهامي‌خاص تاسيس شده و تحت شماره ۱۲۷۶۴ در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد. پيرو پيشنهاد شماره ۲۳۱۹ مورخ ۱۳۶۰/۷/۲۶ وزارت بهداري وقت و به استناد ماده ۷ لايحه قانوني اصلاح تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۸/۴/۲۸ شوراي انقلاب ، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۸/۲۰ اساسنامه جديد شركت را مشتمل بر ۳۳ ماده تصويب و نوع شركت از «سهامي‌خاص» به« مسئوليت محدود» تغيير و سرمايه شركت نيز به مبلغ يك ميليارد ريال افزايش يافت . در سال ۱۳۷۹ به موجب مصوبه مجمع عمومي‌فوق العاده مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۶ سرمايه شركت از مبلغ يك ميليارد ريال به يكصد ميليارد ريال افزايش و نوع شركت از «مسئوليت محدود» به «سهامي‌خاص» تغيير و نام آن به شركت سرمايه‌گذاري خانه سازي ايران (سهامي‌خاص) تغيير يافت . در سال ۱۳۷۹ اساسنامه جديدي مشتمل بر ۷۸ ماده جايگزين اساسنامه قبلي شركت ‌شد كه به موجب آن بصورت يك شركت مادر – تخصصي ( هلدينگ ) در حوزه سرمايه گذاري با رويكرد عمراني و ساخت و ساز درآمد. بر اين اساس دوره هاي فعاليت شركت را به سه دوره كاملاً متمايزمي توان تقسيم نمود:

دوره اول :

اين دوره ، دوره ايجاد و تأسيس شركت با هدف فعاليت خانه سازي و تأمين مسكن كارگران كشور و كاركنان سازمانهاي ملي و دولتي بوده است . موسسين اين شركت در سال ۱۳۴۷ عبارت بودند از : – وزير كار وامور اجتماعي – مدير عامل و رئيس هيأت مديره سازمان بيمه هاي اجتماعي – رئيس كل بانك رفاه كارگران

دوره دوم :

فعاليتهاي اين شركت از منظر موضوع از فعاليت خانه سازي و تأمين مسكن كارگران كشور و سازمانهاي ملي و دولتي تغيير يافته و در پاره اي موارد توسعه يافته است و به ايجاد بناهاي اداري و منازل و مجتمع هاي مسكوني ارزان قيمت براي كارگران و كشاورزان و تجهيز درمانگاهها و بيمارستانها تغيير نموده است . در اين دوره هر چند سرمايه شركت افزايش يافته است اما با توجه به تغيير شركت از سهامي خاص به مسئوليت محدود عرصه فعاليتهاي شركت خانه سازي ايران به لحاظ حقوقي و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري و توسعه بازار تنگ تر شد.

دوره سوم :

دوره سوم كاركرد شركت از يك شركت طراحي و اجراي پروژه هاي ساختماني به يك شركت سرمايه گذاري تغيير يافت و از منظر شكل و ساختار شركت به هلدينگ سرمايه گذاري در عرصه ساخت و ساز تغيير يافت . اهداف جديد در نظر گرفته شده براي شركت در اين دوره عبارت اند از: – تجميع فعاليتهاي ساخت و ساز پراكنده سازمان در يك شركت واحد به صورت هلدينگ و كاهش هزينه هاي سربار عمومي و افزايش كارايي اجرايي – گسترش فضاي اقتصادي شركت و امكان ورود به بازار سرمايه واستفاده از منابع بيروني در تأمين مالي پروژه ها – استفاده موثر از منابع دروني شركت با استفاده از اهرم مالي و مديريت نقدينگي