آگهی فراخوان مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای فراخوان:  4/03 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد