در ۵۷ امین سفر استانی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی انجام شد؛  افتتاح طرح توسعه بیمارستان تأمین‌اجتماعی کوثر بروجرد با اعتبار 350 میلیارد تومان

در ۵۷ امین سفر استانی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی انجام شد؛ افتتاح طرح توسعه بیمارستان تأمین‌اجتماعی کوثر بروجرد با اعتبار 350 میلیارد تومان

در ۵۷ امین سفر استانی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی انجام شد؛ افتتاح طرح توسعه بیمارستان تأمین‌اجتماعی