آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)  فراخوان: 02/04/2

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم) فراخوان: 02/04/2

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم) فراخوان: 02/04/2 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در

سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران معارفه شد

سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران معارفه شد

سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران معارفه شد مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری

انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)  فراخوان: 02/04/1

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول) فراخوان: 02/04/1

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول) فراخوان: 02/04/1 شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در

شمارش معکوس برای افتتاح بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

شمارش معکوس برای افتتاح بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

*شمارش معکوس برای افتتاح بیمارستان 160 تختخوابی آبادان* مهدی رستمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از بیمارستان 17 شهریور آبادان

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از بیمارستان 17 شهریور آبادان

بازدید مدیران شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از بیمارستان 17 شهریور آبادان مدیرعامل و

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)  شماره فراخوان: 03/03/2 پروژه های شعبه ملکشاهی و درمانگاه فریدون کنار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم) شماره فراخوان: 03/03/2 پروژه های شعبه ملکشاهی و درمانگاه فریدون کنار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم) شماره فراخوان: 03/03/2 پروژه های شعبه ملکشاهی ایلام

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)  شماره فراخوان: 02/03/1 پروژه های شعبه ملکشاهی و درمانگاه فریدون کنار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول) شماره فراخوان: 02/03/1 پروژه های شعبه ملکشاهی و درمانگاه فریدون کنار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول) شماره فراخوان: 02/03/1 پروژه های شعبه ملکشاهی ایلام

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/02/2  درمانگاه شماره 2 ایلام

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/02/2 درمانگاه شماره 2 ایلام

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/02/2 درمانگاه شماره 2 ایلام

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/02/01  درمانگاه تخصصی شماره 2 ایلام

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/02/01 درمانگاه تخصصی شماره 2 ایلام

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)- تجدید مناقصه فراخوان: 02/02/01 درمانگاه تخصصی شماره 2