گزارش تصویری – بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از تاسیسات بیمارستان تامین اجتماعی ماهشهر

گزارش تصویری – بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از تاسیسات بیمارستان تامین اجتماعی ماهشهر