زمینه فعالیت
شرکت خانه سازی ایران

انبوه سازی مسکن

توضیحات بیشتر انبوه سازی مسکن

شرکت خانه سازی ایران

اجرای طرح ها و پروژه های خاص

توضیحات بیشتر اجرای طرح ها و پروژه های خاص

شرکت خانه سازی ایران

ورود به عرصه صنعتی سازی

بیشتر ورود به عرصه صنعتی سازی

شرکت خانه سازی ایران

طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز درمانی

توضیحات بیشتر طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز درمانی

شرکت خانه سازی ایران

طراحی و اجرای مجموعه های اداری ، تجاری ، فرهنگی و ورزشی

توضیحات بیشتر طراحی و اجرای مجموعه های اداری ، تجاری ، فرهنگی و ورزشی

شرکت خانه سازی ایران

طراحی و اجرای پروژه های سرمایه گذاری لوکس

توضیحات بیشتر طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز درمانی