تصاویر- بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از بیمارستان 550 تختخوابی فیاض بخش

تصاویر- بازدید دکتر مهدی رستمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران از بیمارستان 550 تختخوابی فیاض بخش