بیمارستان 1000 تختخوابی میلاد تهران

بیمارستان 1000 تختخوابی میلاد تهران

 

محل اجرای پروژه: تهران

زیربنای اجرایی: بالغ بر 120 هزار مترمربع

ظرفیت: هزار تختخواب

تاریخ بهره برداری: تیرماه 1380