انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی قادرآباد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای

فراخوان:  7/03

شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح جهت موضوع مناقصه، از پروژه‌های عمرانی تکلیفی و مأموریتی سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌های دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اعلامی به شرح زیر، ظرفیت آزاد کاری (تعدادی و ریالی) و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از تجربه و توانایی کافی برخوردار هستند، دعوت می‌گردد صرفاً با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، نسبت به خرید اسناد مناقصه به مبلغ 2.500.000 ریال، واریز به شماره حساب 297992612 (شماره شبا 250130100000000297992612IR) بانک رفاه کارگران شعبه ظفر (به نام شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران) اقدام و اسناد مربوط را طبق برنامه زمان‌بندی مناقصه از طریق “ستاد” ارائه نمایند.

1- مشخصات مناقصه:

1-1-مناقصه‌گزار: شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران

1-2- موضوع مناقصه: انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی قادرآباد

1-3- حداقل رتبه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری: رتبه 4 ابنیه و رتبه 4 تأسیسات

1-4- شماره  فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد): 2003093510000007

1-5- مبلغ برآورد (ریال): 217.390.388.872 (براساس فهرست بهای واحد پایه سال 1403 رشته های مرتبط)

” تسویه حساب حداقل 60 درصد از مبلغ صورت‌وضعیت‌های پیمانکار، الزاماً به‌صورت غیرنقدی و از طریق حواله غیرنقد صورت خواهد پذیرفت. تاریخ تسویه صورت‌وضعیت، تاریخ صدور حواله غیرنقد توسط کارفرما خواهد بود. از این تاریخ، تسویه حساب فی‌مابین شرکت و پیمانکار به‌صورت قطعی محقق می‌گردد.حواله مذکور توسط کارگزار یا کارگزاران اعلامی سازمان تأمین اجتماعی ( از جمله مؤسسه املاک و مستغلات سازمان تأمین اجتماعی) در اجرای تهاتر مبلغ مندرج در حواله، از طریق واگذاری املاک و مستغلات در چارچوب ضابطه تهاتر بخشی از بدهی پیمانکاران عمرانی مصوب هیأت مدیره سازمان
تأمین اجتماعی تسویه می‌گردد و پیمانکار با شرکت در مناقصه، موافقت و قبولی خود در این‌خصوص را اعلام می‌دارد.”

1-6-تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار-ریال): 10.870.000.000 (مطابق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه، پیوست آگهی منتشره در “ستاد”، از نوع (الف) یا (ب) یا (خ) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394)

2-برنامه زمان‌بندی مناقصه:

2-1-زمان توزیع اسناد: اسناد شرکت در مناقصه از ساعت 14:00 سه‌شنبه تاریخ 1403/03/29 لغایت ساعت 17:00 تاریخ ‌شنبه 1403/04/09 و منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت است.

2-2-مهلت تسلیم پیشنهادات (بارگذاری در ستاد): حداکثر تا ساعت 00: 17 تاریخ سه‌شنبه 1403/04/19

2-3- مهلت تسلیم فیزیکی پاکت‌های (الف): حداکثر تا پایان ساعت اداری (ساعت 17:00) تاریخ سه‌شنبه 1403/04/19 به آدرس مناقصه‌گزار

2-4- زمان گشایش پاکت‌های (الف)/(ب): ساعت 10:30 تاریخ چهارشنبه 1403/04/20

2-5- زمان گشایش پاکت های (ج): در جلسه گشایش پاکت های (الف) و (ب) تعیین می‌گردد.

3- توجه:

3-1- باتوجه به اینکه کلیه مراحل مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا گشایش پاکت‌ها، از طریق سامانه “ستاد” (setadiran.ir) انجام می‌شود، از هرگونه مراجعه حضوری به محل شرکت جهت خرید اسناد مناقصه، اطلاع از شرایط مناقصه یا سوالات مطرح، اکیداً خودداری گردد. لذا مقتضی است متقاضیان شرکت در مناقصه‌ نسبت به ثبت نام در “ستاد” و ثبت مهر الکترونیکی و امضای الکترونیکی (مطابق با آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی مؤید صاحبان مجاز امضاء تعهدآور) اقدام نمایند.

3-2- حداقل تاریخ اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، باید سه ماه تقویمی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت باشد.

3-3-رعایت قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، از طرف مناقصه‌گران الزامی است.

3-4- حضور متقاضیان (مناقصه‌گران) در مناقصه به‌صورت گروه‌های مشارکت، قابل پذیرش نمی‌باشد.

3-5- مناقصه‌گزار در رد یا قبول هر یک و یا همه پیشنهادات واصله مختار است و ارائه پیشنهادات حقی برای شرکت کننده در مناقصه و یا تکلیفی برای مناقصه‌گزار جهت انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده را ایجاد نمی‌نماید.

3-6-درصورت داشتن هرگونه سؤال، با شماره‌های 88650905-021 الی 29، داخلی 2411، امور پیمان، تماس حاصل نمایید.

آدرس مناقصه‌گزار (صرفا جهت ارسال اصل پاکت الف): تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان اسفندیار، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 3، واحد حراست شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران- کدپستی: 1968656811