انتخاب مدیرعامل شرکت مهندسی تأسیسات و تأمین انرژی

شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

آقای مهندس مسعود سیفی بعنوان مدیرعامل شرکت مهندسی تأسیسات و انرژی تأمین منصوب گردید. در سوابق علمی و اجرایی نامبرده مواردی چون فارغ التحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مدیریت آزمایشگاه فنی مکانیک  و خاک استان همدان و مدیریت چندین پروژه آزاد راهی کشور ذکر شده است.