اعضای هیات مدیره

انتصاب دکتر محمدرضا محمدی به عنوان مدیرعامل جدید

شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

گفتنی است مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ، پیش از این به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل در شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش فعالیت داشتند.