پروژه درمانگاه شاهین دژ گشایش پاکت های الف/ب

پروژه درمانگاه شاهین دژ

گشایش پاکت های الف/ب

 

با حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران جلسه گشایش پاکت های الف و ب پروژه درمانگاه تامین اجتماعی شاهین دژ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، جلسه کمیسیون معاملات گشایش پاکت های الف و ب مربوط به مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه شاهین دژ در تاریخ 29 مرداد ماه سال 1402 با حضور اعضای کمیسیون و مدعوین در مناقصه برگزار گردید و در پایان این جلسه مقرر شد پنج مناقصه گر  که نسبت به ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نموده بودند مورد ارزیابی قرار گیرند که نتایج ارزیابی و مراحل بعدی از طریق وب سایت رسمی  شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران اعلام خواهد شد.