آگهی فراخوان شناسایی فروشندگان محصولات موردنیاز برج A غربی شمس تبریز

آگهی فراخوان شناسایی فروشندگان محصولات مورد نیاز برج A غربی شمس تبریز