آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)  فراخوان: 02/04/1

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت اول)

فراخوان: 02/04/1

شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح جهت موضوع مناقصه، از پروژه‌های عمرانی تکلیفی و مأموریتی سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌های دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اعلامی به شرح زیر، ظرفیت آزاد کاری (تعدادی و ریالی) و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از تجربه و توانایی کافی برخوردار هستند، دعوت می‌گردد صرفاً با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد مناقصه به‌مبلغ 65,000,000  (شصت و پنج میلیون) ریال اقدام و اسناد مربوط را طبق برنامه زمان‌بندی مناقصه از طریق “ستاد” ارائه نمایند.

1-      مشخصات مناقصه:

1-1-    مناقصه‌گزار: شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران

1-2-    موضوع مناقصه: انجـام کارهای سـاختمـانی و تأسیساتی سفت‌کاری، نازک‌کاری و محـــوطه‌سازی پروژه بیمارستان 320 تخت‌خوابی تأمین اجتماعی شیراز

1-3-    حداقل رتبه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری: رتبه 1  ابنیه و رتبه  1  تأسیسات

1-4-    شماره  فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد):  ۲۰۰۲۰۹۳۵۱۰۰۰۰۰۰6

1-5-    مبلغ برآورد (ریال): 12.981.920.218.537 (براساس فهرست بهای واحد پایه سال 1402 رشته های مرتبط)

1-6-    تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار-ریال): 155.820.000.000 (مطابق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه، پیوست آگهی منتشره در “ستاد”، از نوع (الف) یا (ب) یا (خ) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394)

2-      برنامه زمان‌بندی مناقصه:

2-1-    زمان توزیع اسناد:  اسناد شرکت در مناقصه از ساعت 10:00 چهارشنبه 03/03/1402 لغایت ساعت 19:00 شنبه تاریخ 13/03/1402 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت است.

2-2-    مهلت تسلیم پیشنهادات (بارگذاری در ستاد):   حداکثر تا ساعت 19:00 یک‌شنبه 28/03/1402

2-3-    مهلت تسلیم فیزیکی پاکت‌های (الف):  حداکثر تا پایان ساعت اداری (ساعت 16:00)‌‌ یک‌شنبه 28/03/1402 به آدرس مناقصه‌گزار.

2-4-    زمان گشایش پاکت‌های (الف)/(ب):  ساعت 10:30 دوشنبه 29/03/1402

2-5-    زمان گشایش پاکت های (ج): در جلسه گشایش پاکت های (الف) و (ب) تعیین می‌گردد.

3-      توجه:

3-1-    باتوجه به اینکه کلیه مراحل مناقصه، از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا گشایش پاکت‌ها، از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  انجام می‌شود. لذا مقتضی است متقاضیان شرکت در مناقصه‌ نسبت به ثبت نام در “ستاد” و ثبت مهر  الکترونیکی و امضای الکترونیکی (مطابق با آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی مؤید صاحبان مجاز امضاء تعهدآور) اقدام نمایند.

3-2-    حداقل تاریخ اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، باید سه‌ماه از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت باشد.

3-3-    رعایت قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، از طرف مناقصه‌گران الزامی است.

3-4-    حضور متقاضیان (مناقصه‌گران) در مناقصه به‌صورت گروه‌های مشارکت، قابل پذیرش نمی‌باشد.

3-5-    مناقصه‌گزار در رد یا قبول هر یک و یا همه پیشنهادات واصله مختار است و ارائه پیشنهادات حقی برای شرکت کننده در مناقصه و یا تکلیفی برای مناقصه‌گزار جهت انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده را ایجاد نمی‌نماید.

3-6-    درصورت داشتن هرگونه سؤال، با شماره‌های 88650905-021 الی 29، داخلی 2411، امور پیمان، تماس حاصل نمایید.

آدرس مناقصه‌گزار (جهت ارسال اصل پاکت الف): تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان اسفندیار، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 3، واحد حراست شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران- کدپستی: 1968656811