آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم)  شماره فراخوان: 03/03/2 پروژه های شعبه ملکشاهی و درمانگاه فریدون کنار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای (نوبت دوم) شماره فراخوان: 03/03/2 پروژه های شعبه ملکشاهی ایلام و درمانگاه فریدون کنار

شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران در نظر دارد از طریق مناقصه‌های عمومی دو‌مرحله‌ای با مشخصات ذیل نسبت به انتخاب پیمانکار ذی‌صلاح جهت موضوع مناقصه، از پروژه‌های عمرانی تکلیفی و مأموریتی سازمان تأمین اجتماعی طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه، قابل دسترسی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، اقدام نماید.

مشخصات مناقصه:                                                                                

1-      مناقصه‌گزار: شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران

2-      مبلغ برآورد براساس فهرست بهای واحد پایه سال 1402 رشته های مرتبط است.

3-   تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) طبق جدول شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و پیوست آگهی منتشره در سامانه “ستاد” از نوع (الف) یا (ب) یا (خ) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب سال 1394 و شرایط عمومی مناقصه

موضوع مناقصه مبلغ برآورد (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) (ریال) حداقل رتبه
ابنیه تأسیسات
اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی ملکشاهی ایلام

به شماره فراخوان مناقصه (آگهی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، 2002093510000004

179.507.301.468 8.980.000.000 3 4
اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی فریدون‌کنار

به شماره فراخوان مناقصه (آگهی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، 2002093510000005

680.707.091.808 19.620.000.000 3 4

لذا از کلیه شرکت‌هایی که دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اعلامی مطابق با جدول بالا (حداقل اعتبار گواهینامه صلاحیت سه‌ماه از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت) که دارای ظرفیت آزاد کاری هستند و همچنین دارای گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و از تجربه، توانایی و صلاحیت کافی برخوردار هستند، دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد مناقصه به‌مبلغ 2.500.000 (دو میلیون و پانصد هزار) ریال برای هر ردیف موضوع مناقصه و دریافت آن به‌منظور تهیه و تکمیل اسناد اقدام نموده و اسناد مربوط را طبق برنامه زمان‌بندی مناقصه به شرح ذیل از طریق “ستاد” ارائه نمایند.

برنامه زمان‌بندی مناقصه:

1-   زمان توزیع اسناد: اسناد شرکت در مناقصه ساعت 10:00 شنبه تاریخ  1402/02/23 لغایت ساعت 19:00 یک‌شنبه تاریخ 1402/02/31 برای پروژه شعبه تأمین اجتماعی ملکشاهی ایلام و از ساعت 10:00 یک‌شنبه تاریخ  1402/02/24 لغایت ساعت 19:00 دو‌شنبه تاریخ 1402/03/01برای پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی فریدون‌کنار و منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت است.

مقتضی است متقاضیان شرکت در مناقصه‌ نسبت به ثبت نام در ستاد و ثبت امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

2-   زمان گشایش پاکت‌های (الف) و (ب): بنا به تعداد پیشنهاد مناقصه‌گران و روال “ستاد” این جلسه می‌تواند بیش از یک روز به‌صورت متوالی ادامه یابد.

3-      زمان گشایش پاکت های (ج): در جلسه گشایش پاکت های (الف) و (ب) تعیین می‌گردد.

موضوع مناقصه مهلت تسلیم پیشنهادات (بارگذاری در ستاد) مهلت تسلیم فیزیکی پاکت‌های (الف) زمان گشایش پاکت‌های (الف) و (ب)
اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی ملکشاهی ایلام حداکثر تا ساعت 19:00 سه‌شنبه 1402/03/16 حداکثر تا ساعت 16:00‌‌ سه‌شنبه 1402/03/16 به آدرس مناقصه‌گزار ساعت 10:30 چهارشنبه  1402/03/17
اجرای کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی فریدون‌کنار حداکثر تا ساعت 19:00 شنبه 1402/03/20 حداکثر تا ساعت 16:00 ‌‌ شنبه 1402/03/20 به آدرس مناقصه‌گزار ساعت 10:30 یک‌شنبه  1402/03/21

توجه:

  • کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا گشایش پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (setadiran.ir) انجام می‌شود. لذا از هرگونه مراجعه حضوری به محل شرکت جهت خرید اسناد مناقصه، اطلاع از شرایط مناقصه یا سوالات مطرح، اکیداً خودداری گردد.
  • رعایت قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی”، از طرف مناقصه‌گران الزامی است.
  • مناقصه‌گزار در رد یا قبول هر یک و یا همه پیشنهادات واصله مختار است و ارائه پیشنهادات حقی برای شرکت کننده در مناقصه و یا تکلیفی برای مناقصه‌گزار جهت انعقاد قرارداد با پیشنهاد دهنده را ایجاد نمی‌نماید.
  • درصورت داشتن هرگونه سؤال، با شماره‌های 88650905-021 الی 29، داخلی 2411، امور پیمان، تماس حاصل نمایید.

آدرس مناقصه‌گزار (جهت پست یا تسلیم نمودن پاکت الف): تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان اسفندیار، خیابان شهید بابک بهرامی، پلاک 3، واحد حراست شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران- کدپستی: 1968656811